Loading...

REGULAMIN SKLEPU ADSP.PL


DANE OSOBOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Administratorem danych osobowych Klientów jest , ADS Professional Anna Pietrzak z siedzibą w Podolszynie nowym, adres: 05-090 Podolszyn Nowy, ul. Długa, NIP 775 132 85 03, REGON 141417162,

1.2. ADS Professional Anna Pietrzak przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej adsp.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

1.3. Firma ADS Professional Anna Pietrzak za odrębną zgodą klienta może wykorzystywać dane osobowe klienta w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług sprzedawanych produktów. Zgromadzone dane posłużą do tworzenia profili klientów w których znajdować się będzie historia kupionych produktów oraz przedstawienia informacji o ofertach specjalnych na poszczególne produkty znajdujące się w sklepie internetowym www.adsp.pl

1.4. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych a) w celach związanych z poprawą jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

1.5. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.


OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

II. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. ADS Professional Anna Pietrzak udostępnia swoim klientom platformę zakupową www.adsp.pl. Poprzez Akceptację regulaminu uzyskujesz możliwość rejestracji w celu wyboru i zakupów poszczególnych produktów.

2.2 Aby dokonać rejestracji oraz korzystać z serwisu musisz podać swoje prawidłowe dane osobowe takie jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer Telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania lub prowadzonej działalności
 • Dodatkowo wymagane jest wprowadzenie i potwierdzenie hasła.

Bez spełnienia powyższych kryteriów nie będzie możliwe korzystanie z platformy zakupowej sklepu internetowego www.adsp.pl

2.3 Rejestracja następuje z chwilą wypełnienia powyższych danych oraz kliknięcia w przycisk  przeznaczony do założenia konta.

III. INFORMACJE O ODBIORACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt II, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • Operatorowi sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem adsp.pl; dane aktualnego operatora sklepu internetowego zamieszczane są w regulaminie w pkt 1.1;
 •  podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, takich jak firmy spedycyjne.
 • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

IV. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ADSP.PL 

4.1 Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu rejestracji lub od momentu realizacji ostatniego zamówienia.

4.2 Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE 

5.1. ADS Professional Anna Pietrzak zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) - w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub cofnęła zgodę na ich przetwarzanie,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub z nowo wprowadzonymi danymi użytkownika.

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub z nowo wprowadzonymi danymi użytkownika.
 • osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,

5.2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 5.1. powyżej, poprzez kontakt mailowy na adres handlowy@adsp.pl

VI. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z zamknięciem konta

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

7.1 W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ADS Professional Anna Pietrzak danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

www.adsp.pl – strona internetowa administrowana przez ADS Professional Anna Pietrzak, dzięki której klient ma możliwość złożenia zamówienia oraz pobierania treści związanej ze sprzedawanymi produktami. Poprzez złożenie zamówienia na stronie www.adsp.pl zawarta zostaje umowa sprzedaży konkretnego produktu lub grupy produktów. W znaczeniu prawnym www.adsp.pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną dzięki której istnieje możliwość przeglądania Treści, dokonywanie umów sprzedaży na odległość oraz dokonywanie wyboru rodzaju płatności za produkty umieszczone w zamówieniu.

ADS Professional Anna Pietrzak –właściciel strony www.adsp.pl. Pełne dane: ADS Professional Anna Pietrzak 05-090 Podolszyn Nowy, ul. Długa, NIP 775 132 85 03, REGON 141417162, handlowy@adsp.pl, tel.: 22 214 41 99

Klient – osoba fizyczna lub firma mająca dostęp do sklepu www.adsp.pl oraz upoważniona do dokonywania zakupów.

Treści – wszelkie dane pochodzące ze strony www.adsp.pl, takie jak: Opisy produktów, Zdjęcia, rozwiązania techniczne sklepu, skrypty, Filmy.

Konto użytkownika – Jest to konto stworzone przez Ciebie w Naszym serwisie. Profil jest indywidualny, dzięki niemu możesz dokonać zakupów na naszej platformie.

Produkt – rzecz, którą Klient może nabyć poprzez www.adsp.pl

Zamówienie – składana przez Klienta za pośrednictwem www.adsp.pl oferta nabycia Produktów Partnera.

Dokumentacja – Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do pobierania zestawień Twoich zakupów i faktur 

Dane osobowe – Wszelkie dane odbiorców zgodnie z RODO oraz z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych zapisywanych w programie wykorzystywanym przez ADS Professional Anna Pietrzak

Polityka prywatności – Zbiór zasad, reguł oraz doświadczeń dotyczących zbierania danych osobowych

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation –tekst opublikowany w Dzienniku UE). Możesz się z nim zapoznać [tutaj].

Polityka prywatności – Zbiór zasad, reguł oraz doświadczeń dotyczących zbierania danych osobowych


KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji na stronie www.adsp.pl.
 2. W ramach rejestracji Klient podaje wskazane w formularzu dane oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Warunkami korzystania oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Klient zapoznał się z Warunkami korzystania i akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 3. ADS Professional Anna Pietrzak zastrzega sobie prawo weryfikacji danych Klienta. Weryfikacja może polegać na przesłaniu na podany podczas rejestracji adres wiadomości e-mail, która zawierać będzie link aktywacyjny Konta.
 4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy ADS Professional Anna Pietrzak  a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Ważność konta wynosi 10 lat, a okres zostaje odnowiony po każdym nowo złożonym zamówieniu
 5. Konto użytkownika może zostać zamknięte przez użytkownika z „konta użytkownika”. Wiąże się to z zakończeniem zbierania danych osobowych.
 6. W celu usunięcia zebranych danych osobowych prosimy o kontakt na adres sklep@adsp.pl

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Zamieszczone treści w serwisie www.adsp.pl, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie sprzedaży produktów w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

1.2. Do złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie Konta. Klient niezarejestrowany może złożyć Zamówienie, jednak nie zostanie ono zrealizowane przed rejestracją.

1.3. Na podstawie Umowy Zakupu przysługuje ci prawo do:

 • - posługiwania się produktem
 • - odsprzedaży produktu
 • - reklamacji i zwrotu produktu na zasadach opisanych w Rozdziale VII

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.1. Klient składa Zamówienie poprzez stronę internetową www.adsp.pl. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.

2.2. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności.

2.3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, ADS Professional Anna Pietrzak wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

III. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

3.1. Wszystkie ceny na stronie internetowej www.adsp.pl podawane są w złotych polskich. Przedstawione ceny netto nie uwzględniają podatku VAT, ceny brutto są końcową kwotą do zapłaty za produkt.

3.2 Klient w momencie potwierdzenia zamówienia dostaje pełną informację o kwocie zamówienia, dodatkowych kosztach dostawy oraz rodzaju wybranego sposobu płatności

3.3. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Produkt na numer konta przesłany w mailu z treścią zamówienia. Po zaksięgowaniu płatności towar zostanie wysłany z magazynu ADS Professional Anna Pietrzak

3.4. W przypadku braku wpłaty przelewem w ciągu 7 dni zamówienie zostaje anulowane.

IV. WARUNKI DOSTAWY

4.1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. W trakcie składania zamówienia klient ma możliwość wyboru rodzaju dostawy oraz dostaje informację o koszcie transportu.

4.3. W przypadku niektórych towarów istnieje wydłużony okres dostawy, wynikający ze sprowadzenia towaru na stan magazynowy. Informacja o wydłużonym terminie oczekiwania podana jest w opisie produktu

 • Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy firmy (08:00-16:00). W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 16 zostanie ono rozpatrzone kolejnego dnia roboczego.

4.5. Opłacone zamówienie zostaje przygotowane do wysyłki w przeciągu 48 godzin. W przypadku opóźnień klient zostanie powiadomiony mailowo.

V. REKLAMACJE I ZWROT TOWARU

5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania www.adsp.pl można przesyłać na adres mailowy sklep@adsp.pl

5.2 Reklamacje dotyczące sprzedaży zawartych z ADS Professional Anna Pietrzak należy kierować na adres: serwis@adsp.pl

5.3 Reklamacje, o których mowa w ustępie 1, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez ADS Professional Anna Pietrzak

5.4 Klient pokrywa koszty transportu związane z reklamowanym produktem.

5.5 Zwrot towaru odbywa się w siedzibie firmy, i następuje po przejrzeniu stanu technicznego produktu. W przypadku wykrycia wad produktu, lub jego użycia ADS Professional zastrzega odmowy zwrotu towaru.

5.6 Towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją producenta lub Sprzedawcy. Gwarancja rozpatrywana jest  za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Towaru.


TREŚCI DOSTĘPNE NA STRONIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej strony www.adsp.pl, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w www.adsp.pl są zastrzeżone na rzecz ADS Professional, oraz ich partnerów.
 2. Klient może korzystać ze strony www.adsp.pl wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami i ewentualnym zakupem. Klient nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych bez zgody firmy ADS Professional Anna Pietrzak. Prośbę o zgodę na udostępnianie danych prosimy przesyłać na adres handlowy@adsp.pl

I. NARUSZENIE KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.ADSP.PL

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które utrudniałyby dostęp  lub korzystanie z treści www.adsp.pl. Zabrania się także działania na szkodę ADS Professional Anna Pietrzak.
 2. ADS Professional Anna Pietrzak ma prawo zablokować Klientowi dostęp do www.adsp.pl w przypadku, gdy korzysta ze sklepu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Warunków korzystania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 01 stycznia 2018 roku.
 2. Firma ADS Professional Anna Pietrzak jest uprawniona do zmiany Warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji strony internetowej www.adsp.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani.
 3. Firma ADS Professional Anna Pietrzak zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności sklepu ze względu na prace administracyjne.
 4. Informacje dotyczące towarów, ich właściwości, specyfikacji itd. pochodzą z materiałów publikowanych lub udostępnionych przez producenta. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, istnieje możliwość pojawienia się błędów, które niezwłocznie po wykryciu zostaną usunięte.
 5. Klient ma prawo w każdym momencie usunąć swoje konto w zakładce konta. Wiąże się to z utratą dostępu do zakupów w sklepie internetowym www.adsp.pl.
 6. Firma ADS Professional zastrzega sobie prawo do całkowitego wycofania poszczególnych towarów ze swojej oferty.
 7. Produkty widniejące na zdjęciach mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.