Regulamin Sklepu internetowego dotyczącego zamówień od dnia 28.07.2020)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy adsp.pl działający pod adresem internetowym adsp.pl prowadzony jest przez firmę ADS Professional Sp. z o. o. z siedzibą w Podolszynie Nowym przy ulicy Figowej 16, 05-090 Podolszyn Nowy, numer NIP: 7752647245, REGON: 360354911.

Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest poprzez spełnienie następujących wymagań technicznych:

 • Posiadanie jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera
 • Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768px
 • W przypadku potrzeby otworzenia faktury za zakupione towary wymagane jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.

 

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – zbiór informacji określający zasady zakupu towarów na stronie sklepu internetowego adsp.pl. Regulamin zawiera także informacje dotyczące sposobu przebiegu realizacji składania i dostarczenia zamówienia, a także prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego.
 2. Klient – inaczej konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego. Klient jest osobą zawierającą umowę sprzedaży drogą elektroniczną.
 3. Konto – Zbiór danych klienta przechowywanych w sklepie internetowym i systemie teleinformatycznym. Dane dotyczą niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji i stworzenia historii zamówień.
 4. Polityka prywatności – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych klienta.
 5. Polityka plików cookies – dokument określający szczegółowe zasady stosowania plików cookies
 6. Sklep internetowy – Platforma zakupowa znajdująca się na domenie adsp.pl za pośrednictwem której Klient może dokonywać zakupu produktów, oraz na której znajdują się informacje dotyczące produktu.
 7. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru lub usługi zawierania za pomocą sklepu internetowego
 8. Towar / Produkt – Rzecz którą Klient może nabyć w sklepie internetowym. Sprzedawca zaświadcza że produkty przedstawione w sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały wprowadzone do sprzedaży w sposób legalny. Sprzedawca może sprzedawać produkty używane pod warunkiem że zostaną one zaznaczone w sposób wyraźny (na przykład w nazwie produktu).
 9. Treści – Informacje takie jak: dane, zdjęcia, loga, nazwy, symbole, opisy, które pochodzą od Sprzedawcy.
 10. Ceny – wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami brutto i są wyświetlane w walucie Polski Złoty(PLN). Ceny zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki. Ceny towaru nie obejmują kosztu dostawy, który jest zależny od sposobu jej realizacji.
 11. Sprzedawca – ADS Professional, z siedzibą w Podolszynie Nowym przy ulicy Figowej 16, 05-090 Podolszyn Nowy, NIP: 7752647245, REGON: 360354911.

 

III PODATKOWA REALIZACJA ZAKUPÓW

Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym adsp.pl wytawiane są dokumenty sprzedaży w formie paragonów fiskalnych i faktur sprzedaży.

 1. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną poprzez wysłanie prośby drogą mailową lub za pośrednictwem kuriera lub poczty.
 3. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.
 4. W przypadku braku potwierdzenia Faktury Korygującej w terminie 7 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie Faktury Korygującej.

 

IV. KONTO

 1. Może dostarczać informacje w sklepie internetowym w formie opinii o produkcie o ile są one zgodne z prawem i prawdą.
 2. Klient uzyskuje pełen dostęp do konta poprzez rejestracje.
 3. Podczas rejestracji klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania i realizacji  zamówienia. Akceptując rejestracje klient oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga pełnego zapoznania się z regulaminem.
 4. W momencie złożenia rejestracji w sklepie internetowym adsp.pl między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient może zrezygnować z umowy świadczenia usług w sposób określony w regulaminie.
 5. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Do złożenia zamówienia klient zobowiązany jest do złożenia zamówienia.

 

V. ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa zamówienie poprzez platformę zakupową adsp.pl wybranych przez niego produktów. Zamówienie określa towar i jego ilość, ceny a także sposób realizacji i płatności za zakupione towary.
 2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Po rejestracji zamówienia w systemie sprzedażowym Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji, a następnie przesyła informację o zatwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymaniu zatwierdzenia między stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 4. Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

 

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany podczas złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia towaru sprowadzanego na zamówienie Sprzedawca zastrzega prawo do zażądania zaliczki.
 2. Płatność może zostać dokonana za pomocą przelewu lub gotówkowo podczas odbioru towaru. Płatność gotówkowa jest możliwa do kwoty wynoszącej 15 000 PLN.

VII. DOSTAWY

Podczas składania zamówienia klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach dostawy towaru. W ten sam sposób klient zostanie poinformowany o ewentualnym koszcie dostawy.

VIII. SPOSOBY REALIZACJI DOSTAWY TOWARU

Zamówione towary zostają dostarczone w sposób wskazany przez klienta w chwili wskazania zamówienia.

 1. Sprzedawca realizuje dostawy na terenie całej Polski za pomocą firm kurierskich.
 2. Sprzedawca realizuje dostawy własnym transportem na terenie województwa Mazowieckiego.
 3. Sprzedawca umożliwia odbiór towaru w magazynie firmy ADS Professional, który znajduje się pod adresem: ul. Figowa 16, 05-090 Podolszyn Nowy

W przypadku braku płatności w ciągu pięciu dni od momentu złożenia zamówienia lub braku odbioru towaru przez klienta od kuriera, kierowcy lub z magazynu Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Unieważnienie umowy następuje poprzez oświadczenie drogą mailową. W momencie odstąpienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić pieniądze wpłacone na mocy Umowy sprzedaży.

W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia Klient nabywa możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez wysłanie drogą elektroniczną oświadczenia o woli odstąpienia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje klientowi w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyn rezygnacji.
 2. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu informacji o woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów: których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Niezależnie od potwierdzenia Faktury Korygującej nie później niż 14 dni kalendarzowych Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu płatności dokonanych przez Klienta, bez względu na otrzymanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w jakiej otrzymał od Klienta, chyba że ten wyrazi zgodę na zmianę formy zwrotu płatności.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub z nowo wprowadzonymi danymi użytkownika.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub z nowo wprowadzonymi danymi użytkownika lub w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,

Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punktach powyżej, poprzez kontakt mailowy.

W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z zamknięciem konta

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Właściciela sklepu adsp.pl danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 28 lipca 2020 roku.
 2. Firma ADS Professional jest uprawniona do zmiany Warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji strony internetowej adsp.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności sklepu ze względu na prace administracyjne.
 4. Klient ma prawo w każdym momencie usunąć swoje konto w zakładce konta. Wiąże się to z utratą dostępu do zakupów w sklepie internetowym adsp.pl
 5. Firma ADS Professional zastrzega sobie prawo do całkowitego wycofania poszczególnych towarów ze swojej oferty.
 6. Informacje i zdjęcia dostępne na stronie adsp.pl są własnością intelektualną firmy aDS Professional oraz podmiotów z nią współpracujących. W przypadku chęci wykorzystania dostępnych treści prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.